Rules

ב”ה                                     מתיבתא ליובאוויטש – טאראנטא

 

 

כבוד ההורים והתלמידים יחיו,

 

שלום וברכה,

 

לקראת שנה”ל הבעל”ט, הננו מאחלים לכם הצלחה רבה ומופלגה בכל הענינים בכלל,  ובלימודכם  ובהנהגתכם בפרט.

 

בטח שאיפתו ומשאת נפשו של כל תלמיד הוא לקבל תועלת המלאה – בין בלימוד נגלה ודא”ח ובין בהנהגה בדרכי החסידות – מזמן שהותו בהישיבה.שאיפתנו כהנהלת הישיבה הוא לעזור לכל תלמיד להגיע לתכלית זה.

 

כדי להצליח בזה, צריך התלמיד לדעת האחריות המוטל עליו בהיותו בתומכי תמימים, מתחיל מהיסוד של קב”ע בכלל ודיוק בשמירת הסדרים בפרט.אשר לכן הננו להגיש לכם חוקים ותקנות לתלמידי הישיבה, שתהי’ לעזר להצלחת התלמיד בישיבתנו.

נא לעבור עליהם ביחד ולוודא שהתל’ מוכן לקבל ע”ע כל התקנון.

 

           והננו להבהיר: אשר כל תלמיד (בין תלמיד שהי’ בישיבה בשנה שעברה ובין תלמיד הרוצה להתקבל לשנה זו) ימצא בתקופה הראשונה – חדש אלול –  ב”תקופת נסיון”, ורק כעבור תקופה זו תחליט ההנהלה אודות קבלתו כתלמיד בהישיבה, החלטה זו תלוי’ על הצלחת התלמיד בלימוד והנהגה.

          כדי להיות ראוי להשלים השנה, ולעלות לכיתה הבאה, על התל’ לקבל לכה”פ ציון ממוצע של 70 על כל המבחנים.

 

סדר הישיבה היא מר”ח אלול עד לערך ט”ו אב (תשלומים לימי הקיץ בנפרד)

         סדר היום:

סדר מפורט יהי’ תלוי על הקיר בכל כיתה.

         שמירת הסדרים:

           

          התלמיד הוא – כדברי רבותינו נשיאנו – ברשותו של הישיבה כל 24 שעות של המעל”ע, הן בזמני סדר הלימוד והן מחוץ לזמני סדר הלימוד (הנק’ בין הסדרים), ולכן אם התלמיד צריך לעזוב, או ללכת לאיזה מקום עבור עניניו הפרטיים בין באמצע הסדר ובין  לאחר הסדר, עליו לקבל רשות תחילה.

 

         ידוע גודל הזהירות מרבותינו נשיאנו בהענין של שמירת הסדרים, ולכן:בשעת הסדר על התלמיד להתמסר להלימודים באופן המתאים.

 

ובפרטיות,

 1. בשעת התחלת הלימוד צריך התלמיד להיות כבר על מקומו וספר פתוח לפניו, עם כל צרכיו (כמו עט ונייר) .
 2.  על התלמיד לסדר כל עניניו (כולל הליכה לבה”כ) לפני התחלת הסדר כדי שיוכל להתחיל ללמוד בזמן.
 3.  בשעת הסדר על התל’ להימצא רק במקום לימודו ואין לצאת מחוץ להבנין או לדבר בהטלפון (ובאם הו”ע נחוץ מותר רק עם רשות).
 4. בעת הסדר (גם של תלמידי הזאל) אין לתלמידי המתיבתא להמצא בזאל, ואפי’ לא לעבור דרכו בכדי לעלות להמתיבתא .
 5.  כל צרכי רפואה וכדומה (שמחות וכו’) צריכים ההורים לתאם מראש עם ההנהלה.
 6.  תלמיד המחסיר סדר(אפי’ אם קיבל רשות) צריך להשלים כל החומר (כולל כל החומר)

 התלמיד  אחראי על נקיון וסדר בספריו ובסביבת לימודו ולכן:

 1. אין להכניס שום אוכל או שתי’ למקום הלימודים
 2. תלמיד הגורם איזה לכלוך, – ומצד קדושת ביהכ”נ וביהמד”ר גם אם הוא לא היה  הגורם – (וכבר ידוע גודל זהירות הרבי בענין זה) עליו לנקותו.
 3. ניקיון חדר השיעורים מוטלת על כל חברי הכיתה.(כפי הסדר שיסודר עבורם)

כמובן שעל התלמיד האחריות והזכות לנצל כל רגע מהסדר בלימוד בהתמדה ושקידה.

 

מבצעים:

10.הזמן של עש”ק אחה”צ מוקדש למבצעים, וזכות הוא לכל תלמיד להשתתף.אין רשות ללכת לשום מקום אחר,(בין בשעת מבצעים ובין לאחמ”כ) בלי רשות מפורטת מההנהלה.

 

      תפלה:

      עבודת התפלה היא ענין עיקרי בעבודתו של תמים שע”י מתבטא בפו”מ את מה שלומד בחסידות ועל התלמיד להתמסר להתפלה באותה מדה כהתמסרותו להלימוד. ועכ”פ כמה נקודות בסיסיים:

 1.  בעת התחלת  התפלה על התלמיד להיות במקומו עם תפילין וסדור.
 2.  לכל תלמיד צריך להיות מקום קבוע לכל התפילות, ואין להסתובב אנה ואנה.
 3.  להתפלל מלה במלה, בקול קצת.
 4.  בשחרית, הנחת תפילין בשעה 8:35 לפני התחלת אמירת הקרבנות, ואין לחלוץ התפילין עד לאחר קדיש האחרון.
 5. הודו צריכים להתחיל כולם יחד מלה במלה (כהוראת אדה”ז בקו”א) ולכן על התלמיד ללמוד השיעור תניא וכו’  באופן שיוכל להתחיל “הודו” עם המנין
 6.  מובן ופשוט שמהתחלת התפילה עד גמירה אסור לשוח שום שיחה.

    התוועדויות:

 

   “ההתוועדות… היא אחת היסודות בדרכי החסידים והחסידות… תובעים מאת המסובים שיטיבו הנהגותיהם ודרכיהם… ואשר הלימוד יהיה ע”מ ללמוד ולקיים (היום יום).

1) בכללות יתקיימו התוועדויות ביומי דפגרא, שבתות מברכים וימים טובים וכל או”א אחראי להשתתף בהן.(אסור לעשות התוועדות לעצמו או להימצא במ”א)

2) אין רשות לאף תלמיד לסדר התוועדות אלא א”כ יש לו רשות מפורשת מ(המשפיע בתיאום עם/או) המנהל  לפני סידור ההתוועדות.

3) תלמיד שיש לו יום הולדת יסדר ההתוועדות או בין הסדרים או בשבת קודש הקרוב ליום הולדתו.(וכמובן לסדר ההתוועדות רק עם משפיע, מג”ש או עם א’ מתלמידי השלוחים)

4) ליל שישי איננו זמן המיועד להתוועדויות ועל כל תמים להיות במטתו בזמן המיועד

חוץ אם יש לו רשות מפורשת מהנהלה ללמוד מאוחר קצת.

5) תלמידי שיעור א’ וב’ מותר להם להגיד לחיים רק על יין

6) אסור לתלמיד להשהות אצלו משקה, (תלמיד המביא משקה בשביל התוועדות, יום הולדת וכו’, עליו לתתו להנהלה או למדריך הפנמי’ להחזיקו).

כאן המקום לעורר על גזירת הרבי בנוגע לשתיית משקה ואין עונשין אלא א”כ מזהירין

 

ב”ה

    פנימי’:

Tel. number for 22 Frontenac (416)781-9706    Tel number for 14 Frontenac (416)782-8120

   הפנימי’ נמצאת בשכינות לבתים פרטיים, ועצם הענין שיש קיבוץ גדול של בחורים בלע”ה בולט ומעורר את השכנים, ולכן:

 

 1.  צריכים זהירות מיוחדת כשנכנסים או יוצאים מהפנימי’ שיהי’ בשקט.
 2.  לא להסתובב או לשחק בחצר הפנימי'(וכמובן לא לצאת בחוץ בלי חולצה).
 3.  ליזהר שהחצר יהי’ נקי (ובאם יש איזה לכלוך על התל’ לנקותו).

  החדר בו ישנים צריכה להיות נקי ומסודר, ולכן:

 

  4) על התלמיד לסדר מטתו ושאר חפציו בכל יום, קודם הליכתו לסדר חסידות.

 5) הנעגעל וואסער צריך להישפך מיד בקומו בבוקר (וכאן המקום לעורר שלא לשכוח להביא קווארט ושיסעל ולא להסתמך על חבר החדר).

  6) הבגדים והספרים צריכים להיות מונחים באופן מסודר בארונות (בגדים שאינם נקיים בתוך LAUNDREY BAG).

   ההנהגה בהפנימי’ צריכה להיות כפי המתאים לדירה של “תמימים” ולכן:

 

7) ברשות התלמיד אסור להיות ראדיו, כולל כחלק מ alarm clock. כאן המקום להזהיר שאין להביא, IPOD CELLPHONE,,CAMERA וכדומה.

8) אין להכניס שום ספרי קריאה וסיפורים מלבד שיחות וחסידישע סיפורים.

9) אין להביא קסטות שאינם נגוני חב”ד.

10)  אין להכניס כלל וכלל שום  מכשירים אלקטרונייםׂכולל Musical instruments.

באם התל’ יביא א’ מדברים הנ”ל  מופקע הוא מרשותו ולא חל עליו שום דיני שאילה או גניבה ויוחרם ולא יינתן בחזרה והתל’ יצטרך לעזוב הישיבה בלי אזהרה נוספת.

11) אין לעשות רעש, וכן אם  משמיעים ניגונים  וכד’ צריך להשמיע אותו באופן שלא יבלבל אחרים.

12) אין לעשות שום חורים או לתלות ולקבוע שום דבר בכותלי הפנימי’, ולא בהרהיטים, ואין להזיז רהיטים בלי רשות ההנהלה.

13) בערב בשעה המיועד, צריך התלמיד להיות בהפנימי’.

14) בשעה המיועד צריך התלמיד להיות במיטתו לאחרי כל ההכנות, (ק”ש, חת”ת ורמב”ם וכו’) לאחרי אמירת ברכת המפיל, וכל האורות (אפי’ Lamps) מכובים.

15) אין לתלמידי פנימי’ אחת להימצא בפנימי’ אחרת (אפי’ בשעות של בין הסדרים).

16) על התלמיד לציית להוראותיו של מדריך הפנימי’, ולהתייחס אליו באופן המתאים.

תל’ שאינו מקיים הוראה 14) הנ”ל בפעם הא’ יקבל אזהרה, פעם הב’ אזהרה עם קנס, פעם הג’ יושלח מהישיבה עד שיתברר שמוכן להיות תל’ השומר כל סדרים

 

   חדר אוכל:

 

 1. אין להיכנס לחדר אוכל מלבד בזמני אכילה.
 2. בגמר האכילה צריך התלמיד לזרוק הכלי נייר וכו’ לאשפה.
 3. תלמיד הגורם איזה לכלוך אחראי לנקותה.
 4. אסור להיכנס למטבח.

 

 

ב”ה

    לבושים:

 

דבר מובן הוא לכל, גודל הפעולה וההשפעה שיש ללבושים על האדם הלובשם, ועל סביבתו, וע”כ הננו מבקשים מכם  להיות רגיש להסביבה שהישיבה רוצה לייצר, ולוודא שכל לבושי התל’ יהיו בהתאם.

תל’ הבא עם לבושים שאינם מתאימים גורם לעצמו ולההנהלה מצב מאד לא נעימה, ויכול  להפריע להצלחת התל’ בהישיבה .  

לטובת הענין החלטה  הסופית בזה תהי’ בידי ההנהלה.

לתועלת התל’ להלן רשימה מפורטת:

 1. White dress shirts (no colored buttons or inner collars). Shirts with logo’s or emblems are not acceptable.
 2. Jackets and pants must be (conservative looking) navy blue or black. Dress pants only. (No cotton, cotton blends or casual looking pants).

3) Black dress shoes (not bulky or pointy). (The same applies to winter /snow shoes). Sneakers or suede shoes are not acceptable. Stitching of shoes must be black    

4) Yamulkas must be large enough to cover most of the head and must be plain black.

Only Hats without bubble or funny pinches. Brim must be normal size.

 

5) Winter/Rain coats must be black or blue (conservative looking) dress coats.

 

6) No winter / ski hats.

 

7) No tightly fitted clothing

 

8)  Sweaters or jackets must be plain black, blue or grey, without hoods.

 

9)  Glasses must be eidel, with non assuming colors or shapes (overly wide temples are unacceptable).

10) Socks must be black or navy blue (minimal design allowed).

 

When in doubt do without וספיקא לחומרא

Please understand, the Yeshiva will not be able to consider any monetary losses.

 

בעת אמירת ברכת השחר וכו’, תפילה, ברכת המזון והליכת התלמיד ברחוב (אפי’ רק לחנות וכדומה) צריך התלמיד להיות לבוש בכובע וחליפה.

Only top button may be unbuttoned..Shirts must be tucked in at all times

אסור להחזיק ברשיון נהיגה Drivers liscence prohibited)  (Permit/

A Bachur that can not accept the above, can not be a Talmid in the Mesivta.

 

           מקוה:

           התלמידים משתמשים בהמקוה של א’ מבהכ”נ בהשכונה, ולכן דרושה משנה זהירות

בעת ההליכה שיהי’ כפי המתאים לתלמידים אשר ענינם הוא “נרות להאיר” ו”הפצת המעיינות”.

 

 1.  הליכה בנחת, והמגבת וכו’ בתוך שקית.
 2.  כמובן צריך התלמיד לשלם מראש כפי דרישת הנהלת ביהכ”נ (ולא להיות ח”ו טובל ושרץ בידו) ולהיזהר לגרום רק קידוש שם ליובאוויטש.

 

 

 

ב”ה

רשימת הספרים עבור הזמן הבע”ל:

 

שיעור א’ מתיבתא

גמרא מסכת בבא מציעא, שו”ע אדה”ז חלק א’, וג’-ד’, קצשו”ע עם פסקי אדה”ז,תניא, מאמרים מלוקטים מלקוטי תורה, סה”מ קונטרסים ח”א, לקוטי שיחות חלק א’ וב’, *ספר הפטורות מקראות גדולות עם פרש”י ומצודות, חומש מקראות גדולות, חת”ת ורמב”ם, סליחות, מחזור לר”ה ויהכ”פ ותיקון ליל שבועות

*Can be purchased at Z. Berman Book store in Boro Park. Tel. (718) 871-5316

שיעור ב’ מתיבתא

גמרא מסכת בבא מציעא, קובץ מפרשים על המס’, שו”ע אדה”ז חלק א’, וג’-ד’, מאמרים מלוקטים מלקוטי תורה, תניא, קונטרס ומעין, לקו”ש חלק ג’ וד’ , חומש מקראות גדולות, חת”ת ורמב”ם, סליחות, מחזור לר”ה ויהכ”פ ותיקון ליל שבועות

שיעור ג’ מתיבתא

גמרא מסכת בבא מציעא, קובץ מפרשים על המס’, שו”ע אדה”ז חלק א’, וג’-ד’, סדר ברכת הנהנין, דרך מצוותיך, שיעורים בספר התניא – שער היחוד והאמונה ואגרת התשובה, חומש מקראות גדולות, חת”ת ורמב”ם, סליחות, מחזור לר”ה ויהכ”פ ותיקון ליל שבועות

סוף דבר: תמים המקיים את הכתוב כאן מתוך התמדה ושקידה, הוא הנחשב כתלמיד בישיבתנו, ומי שאינו כו’ מאבד את זכותו.

 

וכאן המקום להבהיר  עוד הפעם: אין התלמיד מתקבל להמתיבתא אלא אם הוא מוכיח א”ע כמתאים לכך במשך הזמן דחדש אלול, החלטת ההנהלה איזה תלמידים יתקבלו למשך כל השנה, יהי’ רק בחדש תשרי הבע”ל.

 

ולסיים בקטע משיחות ש”פ תצוה, ש”פ זכור ה’תשמ”ז:

ומזה באים לענין נוסף – גדול הזהירות בהנהגתו של כאו”א, מכיון  שאין זה ענינו הפרטי בלבד כי אם, ענין שבו מתבטאת פעולתו של משה רבינו שבדור, נשיא הדור.

 

ובהקדמה: איתא במשנה דאבות: “מה בין תלמידיו של אברהם אבינו כו”, היינו, שכאשר רואים את הנהגתם של התלמידים, אזי רואים ומכירים מיהו הרב שלימדם וחינכם, שכן, הנהגתם מוכיחה שהם ראויים לתואר ד”תלמידיו של אברהם אבינו”.

ומזה מובן גם בנוגע לעניננו – תלמידיו של כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו:

כל מי שנקרא בשם חסיד ליובאוויטש יהודי בעל-שיבא, אברך צעיר, עד לילדה קטנה – הרי, אופן הנהגתו אינו ענין פרטי שלו, כי אם, ענין שנוגע ל”ליובאוויטש”, דמכיון שמסתכלים עליו (לא בתור איש פרטי, כי אם) בתור: חסיד ליובאוויטש, נמצא שהנהגה בלתי רצוי’ מצדו מהוה חילול השם ליובאוויטש, שמו של האדמו”ר מליובאוויטש, כ”ק נשיא דורנו, מכיון שאומרים שזהו תלמידו של ה”ליובאוויטשער רבי !

ובעמדינו בחדש מנחם אב יה”ר מהשי”ת שנזכה לביאת מנחם שינחמנו בבנין ביהמ”ק בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי”ד ממ”ש.

 

קראנו כל הנ”ל ומקבל התל’ ע”ע כל תנאי המתיבתא [נא לשלוח בחזרה דרך פקס/אי מייל]

 

חתימת ההורים_______________  _______________PARENTS SIGNATURE

חתימת התל’ ___________________ STUDENTS SIGNATURE

 

ב”ה

לוח זמנים ה’תשע”ב-ג’

התחלת זמן הלימודים,

יום ב’ ב’ אלול,2:45 על התלמידים המתאסכנים בפנימי’ להגיע לא יאוחר משעה 12:30.

SEDER BEGINS AUGUST 20 AT 2:45 PM. STUDENTS STAYING IN THE DORM ARRIVE  BY 12:30 PM

 

סוף הזמן: מוצאי יוהכ”פ

SEDER ENDS MOTZEY YOM KIPPUR SEP. 26

 

התחלת זמן הלימודים

יום ב’ כ”ט תשרי, על התלמידים להגיע לא יאוחר משעה 2:30 אחה”צ.

AFTER SIMCHAT TORAH SEDER BEGINS OCT. 15  2:30 PM

חנוכה

לתלמידי המתיבתא רשות לנסוע מהישיבה מיום ד’ כ”ח כסלו 6:30  בערב, ועליהם לחזור לישיבה ביום ב’ ד’ טבת לא יאוחר משעה  2:30  אחה”צ

CHANUKA BREAK DEC. 12, AFTER 6:30 PM. SEDER RESUMES DEC. 17 2:30

סיום הזמן לפני פסח,

יום א’ ו’ ניסן, לאחרי  6:30 בערב

PESACH BREAK MARCH 17 AFTER  6:30 PM

 

התחלת הזמן לאחרי פסח,

יום ב’ כ”ח ניסן על התלמידים להגיע לא יאוחר משעה 2:30 אחה”צ

SEDER BEGINS APRIL 8.  2:30 PM

 

סיום זמן הרגיל,End of regular Zman T.B.A.    

סביבות ג’ תמוז

המשך הישיבה בקיץ, (תשלומים לימי הקיץ בנפרד)

מאחרי ג’ תמוז עד לערך ט”ו באב (פרטים יבואו).

. SUMMER  PLANS (AT SEPERATE COST)  T.B.A

והננו להזכיר שישיבת קיץ הוא חלק בלתי נפרד מסדר הישיבה דכל השנה ותמים שבא להישיבה פי’ שמתחייב להיות בישיבה עד לאחרי ישיבת קיץ

THE SUMMER YESHIVA IS PART OF SEDER AND IS MANDATORY TO ATTEND AS PART OF THE SCHOOL YEAR

 

לוח השבתות

בהם יותן רשות לנסוע מהישיבה (עש”ק לאחרי מבצעים ולחזור לישיבה מוצאי ש”ק) ע”מ לישאר בטאראנטא:

פרשת תולדות,פרשת יתרו,פרשת כי תשא,פרשת נשא

 

 Please keep this LUACH handy for all your sons travel arrangements. The Yeshiva requires that your sons travel plans coincide with this calendar. No other travel plans will be allowed unless arrangements were made with Rabbi Oster before tickets are purchased.

Please remember airline fares may be cheaper a little earlier or later then the Yeshiva schedule. This is your chance to impress upon your son the importance of Torah, and its rightful superiority over money.